Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania spraw oraz skarg

Prokuratura Regionalna w Gdańsku urzęduje w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku– poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku przyjmuje i załatwia sprawy na podstawie:

  • ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze – (t.j.Dz.U.2017.1767)
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  (t.j.Dz.U.2017.1206 )
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555)
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz.Urz. MS 2017.174)
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 )
  • ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 30,poz.168 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198, z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243),

Pisma, w tym skargi i wnioski kierowane w sprawach należących zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do zakresu działania Prokuratury Regionalnej w Gdańsku można:

1.składać osobiście w biurze podawczym (co umożliwia urzędowe potwierdzenie odbioru, w dniach i godzinach urzędowania ):

  • w siedzibie przy ul. Wały Jagiellońskie 38 w Gdańsku ,

2.przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Prokuratury Regionalnej w Gdańsku lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@gdansk.pr.gov.pl

3.przesyłać wraz załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwemPlatformy Usług Administracji PublicznejePUAP .

Załączniki cyfrowe powinny znajdować się na nośniku przenośnym (pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0), płycie CD-RW, DVD-RW.


Wymagania dotyczące składanych dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne składane lub przesyłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku powinny:

1.zawierać opis lub być przekazane za pismem zawierającym opis pozwalający na urzędowe poświadczenie odbioru,

2. być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,

3.posiadać akceptowany format: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF,  ZIP,

4.posiadać wielkość załączników do jednego formularza – dokumentu elektronicznego nie przekraczającą 5MB,

Ponadto, dokumenty elektroniczne składane lub przesyłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku nie mogą zawierać złośliwego oprogramowania. W przypadku stwierdzenia złośliwego oprogramowania będą one automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Do składania pism, wniosków dokumentów wymagających złożenia podpisu niezbędne jest posiadanie konta użytkownika Platformy Usług Administracji ePUAP. Konto jest bezpłatne.


Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje się : w dni powszednie, w dni urzędowania prokuratury od poniedziałku do piątku w godzinach : 9.00-14:00 oraz poza godzinami urzędowania w poniedziałek do godziny 16.30 przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników prokuratury.


Przyjęcia interesantów przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców odbywają się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretarciacie Prokuratora Regionalnego.

Zarządzenie NR 18.2019 Prokuratora Regionalnego z dnia 15 marca 2019