Osoby niepełnosprawne

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu oraz osobie niesprawnej ruchowo, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

– prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

– prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

– prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Regionalnej w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk, na adres e–mail: kontakt@gdansk.pr.gov.pl, telefonicznie pod numerem (058)-326-53-23 lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1824).