Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku (.pdf)

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2019-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • W serwisie istnieją pliki pdf, które utworzone zostały na podstawie dokumentów Word bez właściwie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami dokumentów

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na numer telefonu (058) 326 53 00 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@gdansk.pr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do: Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Siedziba Prokuratury Regionalnej w Gdańsku znajduje się w trzech lokalizacjach:

Lokalizacja nr 1 w której mieści się siedziba wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Gdańsku za wyjątkiem Działu VII Do Spraw Błędów Medycznych Kompleks budynków przy ul. Wały Jagiellońskie 36 i 38 oraz budynek przy ul. Elżbietańskiej 2 w Gdańsku. Prokuratura Regionalna w Gdańsku znajduje się:

w budynkach w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie nr 38. Budynek 3 kondygnacyjny bez wind (budynek zabytkowy) na każdą kondygnację prowadzą schody, główne wejście do budynku prowadzi po 3 schodach zewnętrznych. Korytarze na każdym poziomie są wolne od barier poziomych i pionowych a większość drzwi posiada minimum szerokość 90 centymetrów, drzwi otwierane są uchylnie.

drugie piętro budynku przy ul. Wały Jagiellońskie nr 36 . Budynek 5-cio kondygnacyjny wyposażony w windę oraz schody, główne wejście do budynku prowadzi po 8 schodach zewnętrznych. Korytarze na każdym poziomie są wolne od barier poziomych i pionowych a większość drzwi posiada minimum szerokość 90 centymetrów, drzwi otwierane są uchylnie.

Przy ul. Elżbietańskiej 2 w Gdańsku, budynek jest dwu kondygnacyjny wyposażony w windę oraz schody prowadzące na drugą kondygnacje. Korytarze na każdym poziomie są wolne od barier poziomych i pionowych a większość drzwi posiada minimum szerokość 90 centymetrów, drzwi otwierane są uchylnie.

Bezpośrednie otoczenie:

 • od północy – kościół pw. Św. Elżbiety
 • do wschodu- ul. Św. Elżbiety
 • od południa – kanał Raduni
 • od zachodu – ul. Wały Jagiellońskie

Wejście na teren prokuratury dla osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się przez bramę wjazdową wyposażoną w domofon łączący osobę bezpośrednio z portiernią (jest także możliwość kontaktu telefonicznego z portiernią pod nr tel. 58 32 65 301). Budynkiem dostosowanym architektonicznie dla osób niepełnosprawnych jest budynek przy ul. Elżbietańskiej 2 do którego prowadzi droga przez bramę wjazdową przy ul. Wały Jagiellońskie 38 oraz parking wewnętrzny. Budynek jest dwu kondygnacyjny wyposażony w windę oraz schody prowadzące na drugą kondygnacje. Gdzie znajduje się pokój przesłuchań w którym przyjmowane są osoby z niepełnosprawnością. Korytarze na każdym poziomie są wolne od barier poziomych i pionowych a większość drzwi posiada minimum szerokość 90 centymetrów, drzwi otwierane są uchylnie.

Budynki nie są wyposażone w informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Braill’a oraz oznaczenia kontrastowe. Budynki nie są wyposażone w tablice lub informacje wizualną przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń, jak również w tablicę informacyjną zapisaną w języku Braill’a.

Naprzeciwko wejścia do budynku w Gdańsku przy Wałach Jagiellońskich 36 znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja nr 2. Budynek mieszczący się przy ul. Kołobrzeskiej 41 w Gdańsku gdzie mieści się Dział VII Do Spraw Błędów Medycznych, budynek dwu kondygnacyjny gdzie swoją siedzibę Prokuratura Regionalna w Gdańsku usytuowała na parterze budynku. Wejście do budynku jest od strony Centrum Handlowego „ALFA”

Bezpośrednie otoczenie:

 • od wschody – stacja benzynowa
 • od północy – centrum Handlowe „ALFA”
 • od południa – ul. Kołobrzeska
 • od zachodu – ul. Krynicka

Wejście na teren prokuratury odbywa się przez drzwi wejściowe od strony Centrum Handlowego „ALFA” gdzie po prawej stronie mieści się portiernia ( jest także możliwość telefonicznego kontaktu z portiernią pod nr tel. 58 32 13 936). Wejście do budynku prowadzi przez cztery schody znajdujące się na zewnątrz. Korytarze na parterze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych a większość otwieranych uchylnie drzwi posiada minimalną szerokość 90 centymetrów.

Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Braill’a oraz oznaczenia kontrastowe. Budynek nie jest wyposażony w tablice lub informację wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń, jak również w tablicę informacyjną zapisaną w języku Braill’a.

Osoby niepełnosprawne przybywające do budynku prokuratury w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 41 samochodem po zgłoszeniu potrzeby wejścia do budynku wpuszczane są na parking wewnętrzny, na którym mogą zaparkować pojazdy.

Lokalizacja nr 3. Budynek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku gdzie mieści się siedziba Pomorskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej:

Budynek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku mieszczący się w Sopocie przy Al. Niepodległości 741 B. Jest to budynek trzy kondygnacyjny.

Bezpośrednie otoczenie:

 • od wschodu – zelektryfikowana magistrala kolejowa Gdynia-Gdańsk o znacznym natężeniu ruchu
 • od południa – boisko sportowe i budynek Sopockiej Szkoły Autonomicznej
 • od zachodu Budynek mieszkalny nr 741A, pawilon usługowy nr 743, miedzy nimi dojazd do Al. Niepodległości
 • od północy działka niezabudowana i zabudowania gospodarcze dalszych posesji

Wejście na teren prokuratury odbywa się przez bramę wjazdową wyposażoną w domofon umożliwiający bezpośrednie połączenia z portiernią ( jest także możliwość telefonicznego kontaktu z portiernią pod nr tel. 58 52 47 241), wejście do budynku prowadzi przez jeden stopień oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind . Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody.

Osoby niepełnosprawne ruchowo przyjmowane są na parterze budynku gdzie nie ma barier architektonicznych. Korytarze na każdym poziomie są wolne od barier poziomych i pionowych a większość otwieranych uchylnie drzwi posiada minimalną szerokość 90 centymetrów.

Budynek nie jest wyposażony informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Braill’a oraz oznaczenia kontrastowe. Budynek nie jest wyposażony w tablice lub informację wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń, jak również w tablicę informacyjną zapisaną w języku Braill’a.

Osoby niepełnosprawne przybywające do budynku prokuratury w Sopocie przy Al. Niepodległości 741B samochodem po zgłoszeniu potrzeby wejścia do budynku wpuszczane są na parking wewnętrzny, na którym mogą zaparkować pojazdy.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego , oraz z usługi on-line. W kontakcie z osobą niesłyszącą lub słabosłysząca ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego , taka usługę należy zgłosić ( pisemnie lub e-mail) na trzy dni robocze przed planowana wizytą w urzędzie

Informacje dodatkowe

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • włączenie trybu czarno-białego
 • możliwość korzystania z czytnika ekranu.