Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej organizacji XXVII finału WOŚP w Gdańsku

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie dotyczącej organizacji XXVII Finału WOŚP w Gdańsku.

Aktem oskarżenia objęto łącznie 7 osób, którym zarzucono popełnienie przestępstw związanych z niezapewnieniem bezpieczeństwa i nieprawidłowościami w organizacji imprezy „Koncert – Gdańsk dla Orkiestry”, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2019 roku w ramach  XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W jej trakcie został śmiertelnie ugodzony nożem Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Akt oskarżenia skierowano przeciwko:

– dwóm przedstawicielom Regionalnego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Gdańsku, którzy reprezentowali organizatora w sprawach zabezpieczenia imprezy i którzy zgodnie z opinią biegłego nie dopełnili swoich obowiązków w zakresie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa osobom będącym na imprezie –  zarzucono im narażenie uczestników imprezy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  tj. popełnienie czynu z art. 160 § 1 i 2 kk.

–  dwóm osobom zarządzającym Agencją Ochrony Tajfun tj. właścicielowi Agencji Ochrony oraz Dyrektorowi ds. Ochrony i BHP, którzy na mocy umowy zwartej z Organizatorem imprezy, zobowiązani byli do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy – również oni odpowiadać będą za narażenie uczestników imprezy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  tj. czyn z art.160 § 1 i 2 kk

– urzędnikowi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, który wydał decyzję zezwalającą na organizację imprezy pomimo uchybień złożonego wniosku oraz dwóm funkcjonariuszom policji opiniującym wniosek, którzy wydali w tym zakresie pozytywną opinię – zarzucono im  niedopełnienie obowiązków służbowych i narażenie uczestników imprezy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 160 § 1 i 2 kk.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Śledztwo dotyczyło zorganizowanej w dniu 13 stycznia 2019 r., na Targu Węglowym w Gdańsku  imprezy „Koncert – Gdańsk dla Orkiestry”. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Jak ustalono w toku postepowania, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, złożyło wniosek do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi – ul. Targ Węglowy i Bogusławskiego w sposób  szczególny, na potrzeby organizacji koncertu finałowego WOŚP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wniosek ten wraz z dołączoną dokumentacją poddany został kontroli, którą przeprowadzali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 28-go grudnia 2018 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, na podstawie przedmiotowego wniosku organizatora, wydał decyzję nr 60/2018 w przedmiocie zezwolenia na wykorzystanie dróg Targ Węglowy i Bogusławskiego w celu organizacji imprezy – „Koncert – Gdańsk dla Orkiestry”.

Organizator na usługę ochrony i dozoru imprezy zawarł umowę z Agencją Ochrony „Tajfun”. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy tj. artystom, widzom i wszystkim innym osobom biorącym udział w wydarzeniu „Koncert – Gdańsk dla Orkiestry”.

W trakcie imprezy doszło do śmiertelnego ugodzenia nożem przebywającego na scenie koncertowej Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Gromadzenie materiału dowodowego

W trakcie śledztwa wykonano szereg czynności procesowych w celu wyjaśnienia wszelkich istotnych okoliczności związanych z organizacją imprezy, procedurą uzyskania zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny oraz spełnieniem przez organizatora warunków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

Zabezpieczono obszerną dokumentację źródłową z instytucji, które uczestniczyły w procedurze rozpatrywania wniosku Regionalnego Centrum Wolontariatu, odtworzono nagrania z kamer monitoringu, a także przesłuchano wielu  świadków.

Powołano też biegłego sądowego z zakresu nauk o bezpieczeństwie i zarządzania bezpieczeństwem, w celu wydania opinii dotyczącej prawidłowości organizacji i przebiegu imprezy „Koncert – Gdańsk dla Orkiestry”. 

Biegły: rażące uchybienia organizatora i instytucji

W wydanej opinii, biegły z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem stwierdził liczne i rażące uchybienia zarówno po stronie organizatora imprezy – stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, jak i instytucji opiniującej wniosek organizatora tj. funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz urzędu wydającego zezwolenie na podstawie wniosku tj. pracownika Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, a także firmy ochroniarskiej – Agencji Ochrony „Tajfun”, której zlecono zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

Z ustaleń śledztwa, w tym jednoznacznej opinii biegłego wynika, iż firma ochroniarska i organizator imprezy Regionalne Centrum Wolontariatu nie zapewnili bezpieczeństwa i porządku podczas koncertu. W szczególności nie zabezpieczyli dostępu do sceny, umożliwiając wtargnięcie na nią zamachowca, który ugodził nożem Pawła Adamowicza.

W śledztwie ustalono nadto, że wniosek, złożony przez jej organizatorów w Urzędzie Miejskim dotyczący szczególnego wykorzystania fragmentu drogi, nie spełniał prawnych wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom koncertu.

Tak ustalony stan faktyczny skutkował skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Zagrożenie karą

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.