1474 zarzuty dla lekarzy weterynarii

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w działaniu urzędowych lekarzy weterynarii.

W wyniku czynności podejmowanych przy współudziale policjantów z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ujawniono nielegalny proceder  polegający  na  wystawianiu  poświadczającej nieprawdę dokumentacji  przez  lekarzy  weterynarii,  związanych  ze spółką  prowadzącą  działalność na  terenie  Gdańska i specjalizującą  się  w obsłudze  weterynaryjnej  drobiu.

Jak ustalono, lekarze weterynarii  Tomasz K. i  Michał G. pełniąc w  latach   2014-2015 funkcje urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzania badań przedubojowych drobiu,  udostępniali  nieuprawnionym  osobom  podstemplowane  i  podpisane przez  siebie  in blanco druki  wydane  przez  właściwych  miejscowo Powiatowych  Lekarzy Weterynarii  z terenu woj.  pomorskiego,  które  to  dokumenty  stanowiły podstawę  przyjęcia  drobiu do  ubojni. 

W  wyniku  takich działań,  badania  wykonywane  były  przez  osoby  do tego  nieuprawnione, a  część  z badań w ogóle  nie  odbyła  się.  

Za  wystawione  w ten sposób świadectwa  zdrowia dla  drobiu przeznaczonego  do uboju, w/w  lekarze   otrzymywali od  właściwych  powiatowych  lekarzy weterynarii  nienależne im  wynagrodzenie. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności potwierdzono także że,  Tomasz  K.  i  Michał  G.  wystawiali  dokumentację  w  postaci  kart „książki  leczenia  zwierząt  gospodarskich oraz zwierząt, z  których  pozyskane  tkanki  lub  produkty  są  przeznaczone  do  spożycia przez ludzi/ewidencja  leczenia zwierząt”,  pomimo, iż w dniach  i godzinach  wskazanych  w  dokumentach  osobiście  czynności  lekarsko-weterynaryjnych  nie  wykonywali. 

Czynności śledcze

Zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy w postaci licznych dokumentów, a także zeznań ponad 150 świadków, pozwolił na  przedstawianie podejrzanym łącznie 1474  zarzutów  kwalifikowanych z  art. 286 § 1 kk  (oszustwo na szkodę  powiatowych  lekarzy weterynarii), z art. 271 § 1 i 3  kk  (poświadczenie  nieprawdy w  dokumentach w celu  osiągnięcia  korzyści majątkowej) oraz z art.  18 § 2 kk w zw. z art. 233 § 1 kk (podżeganie do składania  fałszywych zeznań).

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności

Środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych lekarzy weterynarii  prokurator  zastosował   środki zapobiegawcze  w  postaci dozoru  policji,  zakazu  kontaktowania, poręczenia  majątkowego oraz  nakazu  powstrzymania  się od  określonej działalności  i zawieszenie  w czynnościach  służbowych  urzędowego  lekarza  weterynarii.  

Sprawa  jest   rozwojowa,  planowane są  kolejne   czynności   zmierzające  do   wyjaśnienia  wszystkich  okoliczności sprawy.