Skuteczne zażalenie na decyzję o zakończeniu internacji

W dniu dzisiejszym – 30 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględniając zażalenie Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Oliwa uchylił – przekazując sprawę do ponownego rozpoznania – decyzję Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2019 r. uchylającą stosowanie wobec Mariusza L. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Internacja w zakładzie zamkniętym wobec wyżej wymienionego, który wcześniej był tymczasowo aresztowany, została orzeczona postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 r. w związku z umorzeniem przeciwko niemu postępowania karnego dotyczącego pozbawienia w brutalny sposób życia 5 letniej córki w Gdańsku – Brzeźnie w kwietniu 2015 r. Decyzja o umorzeniu postępowania była konsekwencją stwierdzonej niepoczytalności sprawcy.

W dniu wydania decyzji przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy prokuratura w złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania nieprawomocnego postanowienia sądu zapowiadając jego zaskarżenie. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił wniosek prokuratury.

W złożonym zażaleniu prokurator zakwestionował ustanie przesłanek stanowiących podstawę do izolacji mężczyzny w zakładzie zamkniętym, wskazując na aktualne ryzyko nawrotu zaburzeń i niebezpiecznych zachowań.

prok. M. Załęski