Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w okresie od 2008 r. do 8 lutego 2016 r.

W dniu 21 października 2019 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania na terenie Trójmiasta 3 osób podejrzanych o udział w procederze nielegalnego uzyskiwania dotacji ze środków unijnych i krajowych. Osoby te prowadziły działalność związaną z funkcjonowaniem, powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo, 2 spółek informatycznych z terenu Gdyni.

Zatrzymania zlecone zostały w ramach śledztwa prowadzonego przez gdańską Prokuraturę Regionalną dotyczącego nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki z o. o. zarządzającej między innymi Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz podmiotów współpracujących z tą spółką. Przedmiotowe postępowanie obejmuje okres od 2008 r. do 8 lutego 2016 r. i dotyczy między innymi niegospodarności związanej z zawieraniem niekorzystnych umów, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz wyłudzania dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz wyłudzeń z funduszy europejskich na kwotę 41 mln. zł. W toku śledztwa zarzuty zostały już wcześniej przedstawione 12 innych osobom. Na wniosek prokuratora tymczasowe aresztowanie zastosowano wobec 4 osób. Aktualnie w sprawie tymczasowe aresztowanie jest stosowane wobec jednej osoby.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, sprawcy – w celu realizacji przestępczego procederu, między innymi zakładali fikcyjne podmioty gospodarcze działające w tzw. branży nowych technologii, zwielokrotniali – w sposób nie znajdujący żadnego uzasadnienia – wartość dofinansowywanych projektów, następnie pozorowali ich realizację wykorzystując do tego podmioty krajowe i zagraniczne często utworzone jedynie w tym celu, nadto sporządzali dokumenty stwierdzające nieprawdę, co do przeznaczenia i faktyczne wykorzystania środków, uzyskując w ten sposób wielomilionowe korzyści z pokrzywdzeniem zarówno Skarbu Państwa, jak i budżetu Unii Europejskiej.

Wobec zatrzymanych sformułowano łącznie 10 różnych zarzutów, w tym zarzuty obejmujące działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenie dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz funduszy europejskich w łącznej wysokości 14 milionów zł. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W stosunku do jednej z osób zatrzymanych prokurator w dniu wczorajszym zastosował środek zapobiegawczy o charakterze nieizolacyjnym. W odniesieniu do pozostałych zatrzymanych decyzje
w zakresie środków zapobiegawczych zostaną podjęte po wykonaniu czynności proc esowych z ich udziałem.