Akt oskarżenia w sprawie Grupy Kapitałowej Widok Energia

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 1 marca 2019 r., skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości w działalności podmiotów funkcjonujących w latach 2009 – 2014 w ramach Grupy Kapitałowej Widok Energia z siedzibą w Sopocie.

Oskarżeni to mieszkańcy Trójmiasta, którzy stanęli pod zarzutami popełnienia łącznie 67 czynów zakwalifikowanych, jako przestępstwa z art. 296 § 1 kk, art. 301 § 2 kk, art. 302 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk nadto przestępstwa z art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach.

Wśród oskarżonych jest Marek R. pełniący rolę koordynatora procederu, jego małżonka Karolina R. właścicielka biura rachunkowego obsługującego podmioty z tej grupy, oraz osoby pełniące różne funkcje w powiązanych ze sobą spółkach, w tym Iwona S. – prezes zarządu większości podmiotów, Przemysław Z. pełniący funkcję dyrektora finansowego Grupy oraz Joanna K. będąca między innymi członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Efektem działalności oskarżonych było spowodowanie szkody w majątku podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz ich wierzycieli, w łącznej wysokości przekraczającej 16 milionów zł.

W stosunku do głównego oskarżonego Marka R. od 21 marca 2018 r. stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości od 150.000 zł. do 500.000 zł., w łącznej kwocie 1.100.000 zł.

W toku prowadzonego postępowania podjęto działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych między innymi poprzez wydanie szeregu postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu pięciu podejrzanych w łącznej wysokości 1 miliona 800 tysięcy zł. Prokurator w oparciu o nowe przepisy dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej dokonał również zabezpieczenia majątkowego na mieniu o wartości 4 milionów 200 tysięcy zł., należącym do podmiotu gospodarczego, co do którego zachodziło podejrzanie udziału w transferze korzyści majątkowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Łączna kwota zabezpieczonego mienia wynosi blisko 6 milionów złotych.

Dwoje spośród oskarżonych przyznało się do większości zarzucanych im czynów. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz środki karne w postaci obowiązku zwrotu uzyskanych korzyści i wielomilionowe kary grzywny orzekane w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach.

Materiały przedmiotowej sprawy obejmują 121 tomów oraz kilkaset załączników, w tym ponad 400 segregatorów.