Akt oskarżenia dotyczący korupcji w spółce z sektora zbrojeniowego

W dniu 31 grudnia 2018 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego w Warszawie – Śródmieście akt oskarżenia w śledztwie o sygn. RP I Ds. 13.2017, prowadzonym w sprawie ujawnionego w jednej ze strategicznych spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej procederu korupcyjnego, polegającego na tym że w latach 2014 – 2017, zatrudnione w tej spółce osoby, w tym jedna pełniąca funkcję kierowniczą, żądały udzielania im korzyści majątkowych, jak również przyjmowały takie korzyści lub ich obietnice, w wysokości do 10% nienależnej prowizji od cen zakupu urządzeń i usług od różnych kontrahentów, wliczanej następnie przez oferentów w ceny tych transakcji, co mogło wyrządzić wymienionej spółce szkodę majątkową w łącznej wysokości sięgającej nawet kilkuset tysięcy złotych. Działania te zostały zakwalifikowane, jako przestępstwa z art. 296a § 1 i 2 kk w zw. z art. 12 § 1kk. Przedmiotowy akt oskarżenia obejmuje zarzuty popełnienia 20 czynów, które przedstawiono łącznie 10 osobom. Wobec trzech z podejrzanych, zatrudnionych w spółce zbrojeniowej, stojących pod zarzutami przyjmowania korzyści majątkowych od kooperujących z nią przedsiębiorców stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę blisko 350 tysięcy. W trwający wiele lat ujawniony proceder korupcyjny uwikłanych było szereg osób, zarówno zatrudnionych w spółce zbrojeniowej, jak i przedstawicieli kooperujących z nią podmiotów. Przestępcze zachowania podejrzanych mogły mieć wpływ na realizację przez tę spółkę strategicznych celów z punktu widzenia obronności kraju. Z tego względu tutejsza Prokuratora Regionalna w toku śledztwa ściśle współpracowała zarówno z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak i Żandarmerii Wojskowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Działania Prokuratury i służb spowodowały przeprowadzenie audytu w spółce zbrojeniowej i wdrożenie odpowiednich procedur antykorupcyjnych. Wszyscy oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia, a także wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat, a także kary grzywny i środki karne w postaci obowiązku zwrotu uzyskanych korzyści.