Akt oskarżenia w sprawie SKARBCA

      Możliwość komentowania Akt oskarżenia w sprawie SKARBCA została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2018 r. kieruje do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie RP I Ds 2.2016 dotyczącej działalności firmy „Pożyczka Gotówkowa” sp. z o.o., poprzednio działającej pod nazwami Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. i „Pomocna Pożyczka” sp. z o.o.

Spółka Skarbiec rozpoczęła działalność w 2002 r. Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało 19 października 2012 r. na podstawie zawiadomień złożonych przez indywidualnych pokrzywdzonych. Prowadzone było pod nadzorem tutejszej Prokuratury Regionalnej przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W jego toku ustalono, że w latach 2004 – 2015 na terenie całego kraju wyżej wskazana spółka oferowała pożyczki zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Spółka zamieszczała ogłoszenia w lokalnych czasopismach, reklamowała się również na stronach internetowych. Oferta skierowana była do wszystkich zainteresowanych.
O pożyczkę mogły się ubiegać między innymi osoby zadłużone oraz nieposiadające zdolności kredytowej. Do biur spółki zgłaszały się głównie osoby znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, w wielu przypadkach pieniądze miały być przeznaczone na zakup leków lub leczenie. Zarówno reklamy jak i bezpośredni kontakt ze specjalnie szkolonymi w tym celu pracownikami – były obliczone na stworzenie u zainteresowanych klientów wrażenia, że warunkiem przyznania pożyczki jest uiszczenie opłaty wstępnej.

Schemat oszustwa polegał na takim kształtowaniu warunków przyznania pożyczek, że osoby, które się o nie ubiegały, nie były w stanie spełnić stawianych im później wymagań, a
w konsekwencji traciły uiszczane wcześniej tzw. opłaty wstępne. Były to kwoty rzędu od 250 zł. do ponad 50 tysięcy złotych. Jak wynika z relacji pokrzywdzonych otrzymywali oni nierzetelne informacje dotyczące procedury uzyskania pożyczki, a zwłaszcza konsekwencji odstąpienia od umowy przedwstępnej. W wielu przypadkach nie byli oni w ogóle informowani o konieczności złożenia dodatkowych zabezpieczeń. W ten sposób klienci byli wprowadzani w błąd, co do faktycznego zamiaru oraz realnej możliwości uzyskania przez nich wnioskowanej pożyczki.

W konsekwencji klienci podejmowali niekorzystne finansowo decyzje, wpłacając na rzecz spółki opłaty wstępne. Szkoda powstała w ten sposób przekracza 181 milionów złotych. Pieniądze te stanowiły zysk spółki.

Zarzuty w tej sprawie przedstawiono między innymi dwóm członkom zarządu, dyrektorowi regionalnemu i jego zastępcy oraz doradcom finansowym, którzy bezpośrednio obsługiwali klientów. Stanęli oni pod zarzutami oszustw obejmujących różne grupy pokrzywdzonych.

Wobec prezesa i wiceprezesa spółki, na wniosek prokuratora,
od 26 stycznia 2015 r. nieprzerwanie stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Skierowany akt oskarżenia objął 22 oskarżonych, którym zarzucono popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. na szkodę 73.588 pokrzywdzonych. Łączna wysokość szkody, wynikająca z zarzucanych im przestępstw została ustalona na kwotę 181.276.543 złotych. Wśród oskarżonych znaleźli się: prezes i wiceprezes spółki, dyrektor regionalny i jego zastępca oraz pracownicy poszczególnych biur. Dwóm oskarżonym, prezesowi i wiceprezesowi spółki zarzucono nadto popełnienie przestępstw z ustawy o rachunkowości dotyczących między innymi nieskładania sprawozdań finansowych. Dwojgu oskarżonym zarzuca się również popełnienie czynów z art. 299 § 1 k.k., tj. pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Oskarżonym grozi kara od 6 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności.

W toku prowadzonego śledztwa dokonano szeregu zabezpieczeń majątkowych
na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia oszacowana została na kwotę rzędu 15,5 mln. złotych.

W wyniku działań procesowych zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy. Akta składają się z prawie 5.000 tomów oraz załączników w postaci dokumentacji źródłowej umieszczonej w 720 kartonach zawierających około 5 mln. kart. Sam akt oskarżenia obejmuje ponad 42 tomów, czyli ponad 16 tysięcy stron. Przy tej sprawie pracował specjalny kilkunastoosobowy zespół w tym, aż 12 prokuratorów.

Sprawne przekazanie tak dużej ilości dokumentacji możliwe było dzięki współpracy z kierownictwem Sądu Okręgowego w Gdańsku, do którego skierowano akt oskarżenia w tej sprawie.