Zaskarżenie uchwały w sprawie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów

      Możliwość komentowania Zaskarżenie uchwały w sprawie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 13 lipca 2018 r. zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. nr XLV/1333/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt właścicieli. Prokuratura wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały zarzucając jej naruszenie przepisów prawa, w tym nieprawidłowe określenie przez Radę Miasta Gdańska granic swobody regulacyjnej.

Decyzja o zaskarżeniu uchwały wynikała z faktu, że przyjęte w niej stawki oscylując w górnych granicach maksymalnych stawek wskazanych w obowiązującym  Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r., jednocześnie znacznie przewyższają rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów ponoszone przez Gminę Miasta Gdańska, w tym cenę brutto uiszczaną za wykonanie takich usług. W ocenie prokuratury przesłankami materialno – prawnymi, którymi, stosownie do obowiązujących przepisów, powinna kierować się Rada Miasta są: konieczność sprawnej realizacji zadań z tego zakresu oraz ponoszone z tego tytułu faktyczne koszty. Tymczasem, jak wynika z uzasadnienia wniosku o przyjęcie tej uchwały jedną z przesłanek była potrzeba utrzymania poziomu wpływów budżetowych. Zgodnie z treścią przywołanego przez prokuraturę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2017 r. (I OSK 1916/16) zapewnienie jak najwyższych wpływów do budżetu wykracza poza przesłanki materialne wymienione w odpowiednich przepisach.