Decyzje dotyczące podejrzanych w sprawie PSSE

      Możliwość komentowania Decyzje dotyczące podejrzanych w sprawie PSSE została wyłączona

Decyzje dotyczące podejrzanych w sprawie PSSE

      W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu uprzejmie informuję, że przedmiotowe śledztwo dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki z . o. o. zarządzającej między innymi Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz podmiotów współpracujących z tą spółką. Postępowanie obejmuje lata 2008 – 2016 i prowadzone jest na podstawie, złożonego w roku 2016 r. przez ówczesny zarząd spółki PSSE, zawiadomienia dotyczącego niegospodarności poprzedniego zarządu polegającej między innymi na zawieraniu umów niekorzystnych dla spółki, a także w oparciu o materiały zgromadzone  przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

          W dniu wczorajszym funkcjonariusze gdańskiej Delegatury CBA zatrzymali 8 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw i przesłuchano w charakterze podejrzanych. W dniu dzisiejszym przesłuchano również 4 kolejne osoby, które otrzymały wezwania w charakterze podejrzanych. W tej grupie znaleźli się była Prezes i Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki z . o. o. – Teresa K. oraz Józef B. Tym samym zarzuty w tej sprawie przedstawiono 12 osobom. Prokurator sformułował łącznie 93 różne zarzuty obejmujące okres od 2010 do 2015 r., w tym zarzuty obejmujące wyłudzenie dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz funduszy europejskich w wysokości niemal 15 milionów zł., nadto zarzuty dotyczące usiłowania wyłudzenia dofinansowania na łączną kwotę 41 milionów zł, podejmowania czynności zmierzających do ukrycia przestępnego pochodzenia środków finansowych, przestępstw skarbowych oraz korupcji. Czterem spośród zatrzymanych przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Byłej Prezes i Wiceprezesowi Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiono zarzut wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości przekraczającej 3,5 miliona zł poprzez niedopełnienie obowiązków przy zawarciu umowy na dostawę i montaż specjalistycznego systemu komputerowego po cenie rażąco wyższej niż jego rzeczywista wartość.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, sprawcy w celu realizacji przestępczego procederu, między innymi zakładali fikcyjne podmioty gospodarcze działające w tzw. branży nowych technologii, zwielokrotniali – w sposób nie znajdujący żadnego uzasadnienia – wartość dofinansowywanych projektów, następnie pozorowali ich realizację wykorzystując do tego podmioty często utworzone jedynie w tym celu, powiązane zresztą personalnie z podejrzanymi, nadto sporządzali dokumenty stwierdzające nieprawdę, co do przeznaczenia i faktyczne wykorzystania środków, uzyskując w ten sposób wielomilionowe korzyści z pokrzywdzeniem zarówno Skarbu Państwa, jak i budżetu Unii Europejskiej. Sprawcy usiłowali również wyłudzić dwa kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości ponad 10 milionów zł.

Wobec zatrzymanego w dniu wczorajszym Wojciecha K, który – jak wynika z ustaleń dowodowych – pełnił wiodącą rolę w funkcjonowaniu procederu, na wcześniejszym etapie postępowania, tutejsza prokuratura kierowała już wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie został on jednak wówczas uwzględniony przez sąd.

Aktualna decyzja o zatrzymaniu podejrzanych, w tym również Wojciecha K., któremu uzupełniono zarzuty między innymi o wyłudzenie wielomilionowych dofinansowań oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępcza, podjęta została w oparciu o nowe okoliczności i nowe dowody stanowiące podstawę do formułowania kolejnych zarzutów. Pomiędzy Wojciechem K., wykonującym zawód adwokata, a byłą Prezes Zarządu PSSE istnieją powiązania rodzinne.

W gronie podejrzanych jest też osoba wykonująca zawód radcy prawnego, której zarzucono przestępstwo prania pieniędzy. Wśród zatrzymanych w dniu wczorajszym są również dwaj pracownicy naukowi jednej z trójmiejskich uczelni, którym zarzucono popełnienie przestępstwa korupcji, polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w zamian za sporządzenie opinii, w której poświadczyli nieprawdę, co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dotacji ze środków publicznych.

Po wykonaniu czynności procesowych w udziałem podejrzanych podjęte zostały następujące decyzje w zakresie środków zapobiegawczych. W odniesieniu do Wojciecha K. oraz 4 innych osób zatrzymanych podjęto decyzje o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Stosowne materiały dostarczone zostaną do Sądu w dniu dzisiejszym.

W odniesieniu do 6 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do byłej Prezes i Wiceprezesa Zarządu PSSE zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości – odpowiednio – 1 miliona oraz 250 tysięcy zł. nadto dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

W odniesieniu do dwóch pracowników naukowych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy zł. oraz nakazu powstrzymania się od sporządzania opinii.

W stosunku do 2 pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z podejrzanymi.

Przedmiotowe śledztwo ma charakter rozwojowy.