Zarzuty w śledztwie dot. Grupy Kapitałowej Widok Energia

      Możliwość komentowania Zarzuty w śledztwie dot. Grupy Kapitałowej Widok Energia została wyłączona

W dniu 21 marca 2018r., funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania na terenie Trójmiasta pięciu osób podejrzanych w sprawie RP I Ds. 25.2016 dotyczącej zaistnienia szeregu nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej Widok Energia, tj. : Marka R. inicjatora i „koordynatora” całej grupy kapitałowej, prokurenta szeregu podmiotów w grupie oraz jego żonę – właścicielkę biura rachunkowego obsługującego spółki z tej grupy, członka rady nadzorczej jednej z tych spółek oraz prezes zarządów w większości spółek w grupie, a także udziałowca w szeregu spółkach grupy i prezes zarządu spółki strategicznej Widok Energia SA oraz v-ce prezesa zarządu w szeregu spółkach grupy. Wyżej wymienionym ogłoszono szereg zarzutów kwalifikowanych głownie z art. 296 § 1 kk. , art. 301 § 2 kk., art. 302 § 1 kk. , art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach i innych. Zarzuty obejmują okres od 2009 do 2014 r.

            Wobec Marka R. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uwzględnił wniosek Prokuratora z tym zastrzeżeniem, że środek ten uległ by zmianie, z chwilą złożenia, nie później niż do dnia 06 kwietnia 2018r. poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). Mając na uwadze obawę matactwa procesowego i groźbę wymierzenia podejrzanemu – stojącemu pod zarzutami popełnienia dwudziestu czterech przestępstw (w których wskazano wysokość wyrządzonej szkody w łącznej kwocie ponad 15.598.994 zł) – surowej kary, jak i obawę jego ucieczki z kraju Prokuratura Regionalna w Gdańsku wywiodła skuteczne zażalenie na wskazane wyżej postanowienie, i tak Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, eliminując dopuszczalność zwolnienia podejrzanego Marka R. z aresztu za poręczeniem majątkowym.

             Wobec pozostałych podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym od 150.000 złotych do 500.000 zł, w łącznej kwocie 1.100.000 zł. Ponadto prokurator wydał szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych, jak i podmiotu gospodarczego na rzecz którego zachodzi podejrzenie transferowania korzyści majątkowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Łączna kwota zabezpieczeń majątkowych wskazana w wydanych postanowieniach na chwilę obecną sięga 1 miliona 800 tysięcy zł.