Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

W dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2017, w godzinach porannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze  CBA Delegatury w Gdańsku zatrzymali na terenie i w okolicach Warszawy dwóch kolejnych podejrzanych w śledztwie o sygn. RP I Ds. 13.2017 dotyczącym, ujawnienia w jednej ze znaczących spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, procederu korupcyjnego, w którym uczestniczyło szereg osób, zarówno zatrudnionych w tej spółce, jak i w podmiotach z nią  kooperujących. Zatrzymani podejrzani związani byli z jednym z głównych kooperantów spółki zbrojeniowej w zakresie usług cięcia wodą i w tym zakresie wymienione wyżej osoby udzieliły osobie zatrudnionej w spółce  korzyści majątkowej oraz jej obietnicy, w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, jak i mogące wyrządzić realną szkodę w mieniu ww. spółki.

      Przeprowadzone zatrzymania, mają również związek z badanym w ramach prowadzonego śledztwa wątkiem dotyczącym ewentualnego przestępstwa niegospodarności polegającym na nieuzasadnionym  przekazywaniu zleceń jednej z firm zewnętrznych w okresie blisko 2 lat na łączną kwotę prawie pół miliona złotych, w wyniku czego mogło dojść do wyrządzenia znacznej  szkody majątkowej w mieniu  spółki  (tj. o przestępstwo z art. 296 §  1 kk.)

    Podejrzani po wykonaniu z ich udziałem niezbędnych czynności procesowych zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie zostaną ogłoszone im zarzuty o przestępstwa z  art. 296a §  2 kk.  i zostanie podjęta decyzja  co  do zastosowania wobec nich stosownych środków zapobiegawczych.

      Nadmienić należy, iż zatrzymane w dniu dzisiejszym osoby, to już 7 i 8 osoba, którym przedstawiono zarzuty  w tym  postępowaniu.

     Dzisiejsze zatrzymania były efektem dobrej współpracy, w ramach prowadzonego śledztwa, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego z tutejsza Prokuraturą.

     Planowane są dalsze działania procesowe w tym zatrzymania kolejnych podejrzanych. W tym kontekście prokuratura kolejny raz przypomina o możliwości skorzystania przez osoby wręczające lub obiecujące wręczyć korzyść majątkowa z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania oraz ujawnienie wszystkich okoliczności przestępstwa, zanim organy wymiaru sprawiedliwości powezmą informację o tym przestępstwie.