Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

  Nawiązując do wcześniejszych komunikatów dotyczących działań o charakterze administracyjno – prawnym podejmowanych przez Prokuraturę w zakresie utworzenia płatnych parkingów w strefie nadmorskiej w Gdańsku, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

       W dniu 29 grudnia 2016 r. prokurator z tutejszej Prokuratury Regionalnej, działając w ramach uprawnień ustawowych, uczestniczył w rozprawie prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, w sprawie II SA/Gd 592/16, dotyczącej skargi Gminy Miasta Gdańsk na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr PN-I.4131.27.2016.LL z 22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 602/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowy celem zorganizowania płatnego postoju pojazdów. Prokurator przedstawił pogląd zbieżny ze stanowiskiem Wojewody Pomorskiego wyrażonym w odpowiedzi na skargę i kwestionującym zarzuty podniesione przez Gminę Miasta Gdańska.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem  z 29 grudnia 2016 r. oddalił skargę Gminy Miasta Gdańsk.