Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

W związku z kierowanymi zapytaniami uprzejmie przedstawiam, co następuje.

     W dniu 13 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku. Sprawa prowadzona była pod sygn. RP I Ds. 27.2016. Śledztwo wszczęto w dniu 26 marca 2015 r. w związku z zawiadomieniem złożonym przez bydgoską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Śledztwo prowadzone było w kierunku art. 296 § 3 kk, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, przez Centralne Biuro Śledcze Zarząd w Bydgoszczy.

      Przedmiotem śledztwa było wyrządzenie szkody Miastu Włocławek, w okresie od grudnia 2006 r. do października 2011 r., przez Prezydenta Miasta oraz pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, którzy w wyniku nadużycia udzielonych im uprawnień mieli doprowadzić do nieprawidłowości przy realizacji przedmiotowej inwestycji, skutkujących zwiększeniem kosztów inwestycji o łączną kwotę 9.414.700 zł i w konsekwencji wydłużeniem okresu przebudowy, powodując tym samym pomniejszenie dofinansowania dla Miasta Włocławek z funduszy unijnych o kwotę 28.203.200 zł.;

tj. o przestępstwo z art. 296 § 3 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (art.17§1 pkt 2 kpk),

      Prokurator po zweryfikowaniu okoliczności opisanych w zawiadomieniu uznał, że Prezydent Włocławka i pracownicy magistratu, nie nadużyli swoich uprawnień, ani nie zaniechali dopełnienia swoich obowiązków, nadto podejmowane przez nich działania nie doprowadziły do powstania szkody. Rzeczywiste dofinansowanie z funduszy unijnych, z którego skorzystano przy realizacji przedmiotowej inwestycji było na poziomie ponad 190 milionów złotych. Natomiast wskazana w zawiadomieniu szkoda w wysokości ponad 28 milionów złotych była kwotą, która powiększałaby to dofinansowanie, gdyby nie okoliczności, na które osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji nie miały pełnego wpływu. Innymi słowy, w ocenie prokuratora, brak możliwości wykorzystania tej kwoty nie wynikał z nieprawidłowych, zawinionych działań urzędników.

     Decyzja ta nie jest prawomocna. W dniu 2 lutego 2017 r. wpłynęło zażalenie wniesione przez bydgoską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Aktualnie trwają czynności zlecone, w stosownym trybie, przez prokuratora. Mają one być zrealizowane bezzwłocznie. Chodzi o uzupełniające przesłuchania świadków. Po ich zakończeniu  prokurator będzie mógł sam uwzględnić złożone w tej sprawie zażalenie lub materiały śledztwa prześle do sądu w celu jego rozpoznania.