Wyniki czynności wyjaśniających zleconych w sprawie elbląskiej

W nawiązaniu do treści komunikatu z dnia 6 grudnia 2016 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.

     Wyniki zleconych czynności wyjaśniających zostały przesłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Ustalenia poczynione przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu potwierdziły wcześniejsze zastrzeżenia, co do sposobu realizowania w tej sprawie czynności na etapie stosowania środka zapobiegawczego, dotyczące między innymi braku zebrania pełnych i kompleksowych informacji na temat sprawcy, w tym wcześniejszej jego karalności, nadto niezweryfikowania posiadania przez podejrzanego stałego miejsca pobytu. Wszystkie stwierdzone braki zostały wytknięte pisemnie Prokuratorowi Rejonowemu w Elblągu. Jednocześnie Prokurator Okręgowy, stanął na stanowisku, iż uchybienia te nie dają jednak podstaw do wyciągnięcia konsekwencji natury dyscyplinarnej. Prokurator Regionalny w Gdańsku po zapoznaniu się z wynikami kontroli uznał, że podjęte kroki są w tej sytuacji adekwatne