Przystąpienie prokuratora do postępowania odszkodowawczego

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku. Toczy się ono przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Jako interwenient uboczny bierze w nim udział również Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.
          Aktywne działania prokuratora
       W postępowaniu tym pacjentka Sylwia S. domaga się zasądzenia od pozwanego szpitala na swoją rzecz należnych jej świadczeń w związku z wadliwym leczeniem.
     Podstawą zgłoszenia się przez prokuraturę do tego postępowania jest art. 7 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.
          W toku tego procesu uzyskana została opinia biegłego z zagranicy. Potwierdziła ona, że doszło do błędów w trakcie leczenia pacjentki. Pozwany szpital nie zgodził się z tą opinią i wniósł o uzyskanie nowej opinii biegłych z Polski. Pierwotnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku przychylił się do tego wniosku pozwanego szpitala. Dopiero aktywne działania prokuratora doprowadziły do zmiany decyzji sądu w tym przedmiocie. Prokurator wskazał, że sąd powinien w pierwszej kolejności dopuścić dowód z opinii uzupełniającej zagranicznego biegłego, która była korzystna dla pokrzywdzonej pacjentki. Obszerna i rzeczowa argumentacja przedstawiona przez prokuratora przekonały sąd.
          Nowa struktura organizacyjna
       Prokuratura dostrzega potrzebę wspierania pacjentów w prowadzeniu tego typu postępowań. Konieczna jest również poprawa jakości prowadzenia postępowań karnych o błędy medyczne.  Wobec tego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U., Poz. 508) przewidziało możliwość utworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmującymi się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.
Zgodnie z tymi nowymi rozwiązaniami w prokuraturach regionalnych mogą być utworzone działy zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć pacjenta (§ 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu). Natomiast na poziomie prokuratur okręgowych mogą być utworzone działy do prowadzenia i nadzorowania wspomnianych spraw, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka (§ 29 ust. 1 pkt 1). Ponadto, jeżeli w prokuraturze regionalnej lub okręgowej nie zostały utworzone wspomniane  działy, prokurator regionalny lub okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tych spraw, jednemu lub kilku prokuratorom.
       Jednocześnie Prokurator Krajowy zarządzeniem z 29 kwietnia 2016 roku wprowadził koordynowanie przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach prokuratury.
Konieczność utworzenia takich wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych lub stanowisk prokuratorskich wynikała z faktu, że postępowania w tej kategorii spraw są zazwyczaj skomplikowane, zarówno dowodowo jak i organizacyjnie. Dotyczą osób dotkniętych głęboką traumą związaną ze śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu osoby najbliższej. Rodzi to częste zarzuty w aspekcie bezstronności prowadzących te postępowania prokuratorów. Przez ten pryzmat oceniane jest każde uchybienie procesowe, czy opóźnienie czynności. Są to równocześnie  sprawy o bardzo dużej doniosłości społecznej.
       Ocena dotychczasowej praktyki prowadzenia tych spraw w skali kraju wskazuje nadto na bardzo zróżnicowany poziom merytoryczny oraz przewlekłość postępowań. Nowa struktura organizacyjna prokuratury w tym zakresie pozwala na wyspecjalizowanie się prokuratorów zajmujących tą kategorią spraw, a w konsekwencji marginalizację niepokojących zjawisk. Prowadzenie i nadzorowanie najpoważniejszych postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych przez doświadczonych prokuratorów z prokuratur regionalnych i okręgowych, przeszkolonych w zakresie metodyki ich prowadzenia, powinno wpłynąć na podniesienie poziomu  merytorycznego tych spraw.