Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

Prokuratury regionu gdańskiego od szeregu tygodni podejmują działania pozakarne w odniesieniu do uchwał  jednostek samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania. Na skutek analizy zgodności z prawem zaskarżono kilkanaście tego rodzaju uchwał podjętych przez władze szeregu gmin.

Jednocześnie Prokurator Regionalny w Gdańsku zalecił podległym sobie prokuratorom, by w sytuacjach uzasadniających zakwestionowanie aktu prawnego jednostek samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejności korzystali, z wynikającego z przepisu art. 70 Prawa o prokuraturze, uprawnienia do wezwania organu podejmującego uchwałę do zmiany lub uchylenia aktu niezgodnego z prawem. O skuteczności takich kroków świadczyć może decyzja z 26 października 2016 r. podjęta na wniosek Prokuratora Rejonowego w Bytowie przez Radę Miejską w Bytowie, o zmianie uchwały z 25 stycznia 2012 r. w sprawie stref płatnego parkowania, poprzez zniesienie opłat za postój pojazdów w soboty.

W ramach przedmiotowych działań Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu nr XII/156/2015 z 19 października 2015 r. w sprawie ustalania stref płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty. Prokuratura uznając, że powyższe jest sprzeczne z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jako, że sobota jest dniem wolnym od pracy, złożyła w dniu 14 lipca 2016 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

 Wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. sygn. III SA/Gd 770/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko prokuratury, uznał nieważność § 3 zaskarżonej uchwały rady Miasta Sopotu w zakresie pobierania opłat w soboty.

W efekcie powyższego Rada Miasta Sopotu dniu wczorajszym, tj. 7 października 2016 r. podjęła uchwałę nr 311/2016 wprowadzającą bezpłatne parkowanie  w soboty.