Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

W związku zainteresowaniem mediów towarzyszącym, wyznaczonemu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na dzień 28 września 2016 r., rozpoznaniu apelacji w sprawie Prezydenta Sopotu informuję, że w lutym bieżącego roku ówczesna Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku złożyła do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie, z października 2015 r., w zakresie między innymi uniewinnienia Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego od dwóch stawianych mu zarzutów korupcyjnych. Zarzuty te dotyczyły przyjęcia korzyści majątkowej w postaci bezpłatnej naprawy samochodu oraz robót budowlanych. Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało w dniu 14 lipca 2008 r. natomiast akt oskarżenia skierowany został w dniu 30 grudnia 2011 r.

           W wywiedzionej apelacji Prokuratura zakwestionowała pogląd wyrażony przez Sąd I instancji, iż przestępstwo „łapownictwa” zarówno czynnego jak i biernego, popełnione jest jedynie wówczas, gdy korzyść została udzielona i przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną w zamian za określone działanie lub zaniechanie. W ocenie Prokuratury z przestępstwem takim mamy do czynienia również wówczas, gdy udzielenie korzyści i jej przyjęcie nie jest związane z konkretnym zachowaniem osoby pełniącej funkcję publiczną, lecz może polegać na zapewnieniu sobie przychylności, bądź życzliwości tej osoby w przyszłości. Prokuratura w tym zakresie oparła się na szeregu orzeczeniach Sądu Najwyższego (przykładowo postanowienie SN sygn. III KK 230/05 z dn. 9.03.2006 r., sygn. III KK 248/06 z dn. 14.03.2007 r. oraz wyrok SN sygn. II K 331/14 z dn. 31.03.2015 r.) oraz poglądach utrwalonych w doktrynie. Prokuratura w wywiedzionej apelacji stanęła na stanowisku, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, iż w tym przypadku nieodpłatne naprawy samochodu oraz nieodpłatne roboty budowlane stanowiły bezprawną korzyść majątkową przyjętą przez Prezydenta Miasta Sopotu w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Innymi słowy w ocenie Prokuratury z korupcją mamy do czynienia już wówczas, gdy udzielane i przyjmowane korzyści majątkowe lub osobiste mają na celu zapewnienie sobie przychylności urzędnika.