Pozakarna działalność Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Prokuratura Regionalna w Gdańsku inicjuje szereg działań pozakarnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, czego przykładem są następujące sprawy.

             W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi powstania nowych płatnych parkingów w strefie nadmorskiej w Gdańsku Prokurator Regionalny w dniu 22 lipca 2016 r. zwrócił się do Wojewody Pomorskiego o informacje, czy i w jakim zakresie podjęte zostały działania w celu zbadania legalności wydzierżawiania przez miasto Gdańsk prywatnym podmiotom miejsc parkingowych. Po uzyskaniu od Wojewody Pomorskiego zapowiedzi zbadania prawidłowości zawarcia przedmiotowych umów przez Miasto Gdańsk, Prokurator Regionalny, działając na podstawie art. 69 § 1 Ustawy o Prokuraturze zwrócił się do Wojewody Pomorskiego o poinformowanie o wynikach kontroli. W następstwie tego Urząd Wojewódzki przesłał do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2016 r.  w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych w celu zorganizowania płatnego postoju pojazdów.

           Prezydentowi Miasta służy uprawnienie do zaskarżenia tej decyzji w terminie 30 dni. W przypadku zaskarżenia tej decyzji prokuratura rozważy ewentualne zgłoszenie swojego udziału w tym postępowaniu, jako rzecznika praworządności. W przypadku, gdyby decyzja nie została zaskarżona rozważone zostanie podjęcie innych kroków prawnych, w tym ewentualnie złożenie powództwo o unieważnienie  umów dzierżawy.

            Nadto Prokurator Regionalny w Gdańsku, zlecając podległym jednostkom analizę uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania, doprowadził do zaskarżenia do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zapisów 9 uchwał lokalnych organów samorządowych  przewidujących odpłatność za postój pojazdów na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania w soboty. W efekcie poszczególne jednostki prokuratury w okresie ostatnich dwóch miesięcy zaskarżyły następujące uchwały.

– Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu.

– Prokuratura Rejonowa w Kartuzach zaskarżyła uchwałę Rady Gminy Sierakowice.

– Prokuratura Rejonowa w Słupsku zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku.

– Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie.

– Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Nakło.

– Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum – Zachód zaskarżyła Uchwałę Rady Miasta Toruń.

– Prokuratura Rejonowa w Brodnicy zaskarżyła Uchwałę Rady Miasta Brodnica.

– Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Ciechocinek.

 – Prokuratura Rejonowa w Rypinie zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Rypin.

            Natomiast w kolejnych 12 przypadkach poszczególne prokuratury z obszaru działania Prokuratury Regionalnej w Gdańsku analizują dokumentacje i podejmują działania poprzedzające zaskarżenie tego rodzaju uchwał.

               W innych sprawach Prokurator Regionalny w Gdańsku, działając na podstawie art. 7 k.p.c. oraz uwzględniając wniosek osoby zainteresowanej zgłosił udział w zawisłym przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku postępowaniu odwoławczym o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku, przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej w osobie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, w którym powódka domaga się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz należnych jej świadczeń w związku z wadliwym leczeniem. Nadto działając z urzędu Prokurator Regionalny w Gdańsku zgłosił swój udział w zawisłym przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku postępowaniu odwoławczym o ochronę dóbr osobistych z powództwa osoby fizycznej – obywatela USA.