Prokurator przystąpił do procesu cywilnego

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym kompetencje prokuratora nie ograniczają się jedynie do procesu karnego. Kodeks postępowania cywilnego umożliwia prokuratorowi wystąpienie z żądaniem wszczęcia postępowania w każdej sprawie (cywilnej), jak również wzięcia udziału w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego (art. 7 kpc). Ponadto prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Po przystąpieniu do postępowania nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie – co oznacza czynny udział w procesie także w zakresie możliwości zaskarżania każdego orzeczenia sądowego, od którego służy środek odwoławczy (art. 60 § 1-2 kpc) .
Prokurator Regionalny w Gdańsku w dniu 11 maja 2016 r. skorzystał z przedstawionego uprawnienia przystępując do trwającego od 11 lat procesu cywilnego o odszkodowanie związane z błędem medycznym. Zdecydowały o tym szczególne okoliczności sprawy. Zabieg, w wyniku którego powódka straciła wzrok został przeprowadzony 16 lat temu – w 2000 r. Przez okres 10 lat Sąd I instancji podejmował bezskuteczne próby uzyskania opinii medycznej odnoszącej się do prawidłowości działań lekarskich. Czyli jednoznacznego wskazania czy zaistniał błąd w sztuce lekarskiej, a jeśli tak to na jakim etapie procesu leczenia i kto ponosi odpowiedzialność. Uzyskano kilka opinii wydanych przez biegłych z Polski jednakże żadna z nich nie odnosiła się w sposób wyczerpujący i nie budzący wątpliwości w zleconym zakresie. Dopiero opinia biegłej z Wielkiej Brytanii, która została opracowana w ciągu 2 miesięcy umożliwiła zakończenia postępowania przed sądem I instancji. Wobec apelacji wniesionej przez stronę pozwaną Sąd odwoławczy zdecydował o konieczności powołania nowego biegłego z kraju wobec możliwości zasięgnięcia opinii uzupełniające w odniesieniu do jednej z okoliczności, która mogła zostać zlecona biegłej z Wielkiej Brytanii jako znającej materiał dowodowy.
Udział prokuratora w procesie cywilnym nie jest związany z żadna ze stron procesu i winien cechować się pełnym obiektywizmem. Jedynymi wartościami warunkującymi działania prokuratora jest interes publiczny, którego jest rzecznikiem, ochrona praworządności oraz praw obywateli.